Wonen en logeren voor EMB kinderen en jongvolwassen.

Halte Zomervilla biedt wonen en logeren. Overdag gaan de jongeren naar dagbesteding elders.

Door te kiezen voor een licht en ruim pand, in een kleine dorpsgemeenschap met betrokken inwoners kunnen de kinderen eenvoudig deelnemen aan het ‘normale’ dagelijks leven. Alle voorzieningen op loopafstand. Met een huis en ruime belevingstuin, waar de kinderen kunnen genieten van kleuren, geuren en alles wat de natuur te bieden heeft, betrekken we ze hier optimaal bij. De gezondheid en het welzijn van de kinderen zien we als een basisvoorwaarde.

Doelstelling
Stichting Halte Zomervilla realiseerde in 2019 een woon- en logeerhuis voor jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. Ouders en vrijwilligers namen het initiatief hiertoe omdat ze een fijne woon- en logeerplek wilden die aansluit bij de behoefte van jongeren. Anders dan in de reguliere zorginstellingen is er in de Zomervilla meer aandacht, tijd en kennis zijn om deze complexe groep jongeren te begeleiden. Dat kan de stichting bieden dankzij een unieke, platte organisatie, waarin alleen diegenen die met de jongeren werken betaald worden. De taken eromheen (denk aan bestuur, toezicht, onderhoud van het pand, koken, tuinieren, enzovoort), zullen met vrijwilligers worden georganiseerd. Zo kunnen de bijdragen die de jongeren krijgen van het WLZ optimaal voor hen worden ingezet!

PGB en Wajong-uitkering

Halte Zomervilla levert zorg aan kinderen en jongvolwassenen met een WLZ-indicatie die gebruik willen maken van wonen en/of logeren in het pand van Stichting Zomervilla. Voor kinderen en jongvolwassenen die komen wonen in Halte Zomervilla geldt dat de huur en servicekosten betaald worden uit de Wajong-uitkering die jongeren krijgen of uit eigen middelen. De zorg dient betaald te worden vanuit PGB-gelden. Halte Zomervilla biedt zorg op basis van PGB indicaties VG5 en VG8. In overleg met ouders wordt bepaald welke zorg er voor hun kind nodig is.

Lees hier het Beleidsplan 2021 DEF

Net als thuis
Bij Halte Zomervilla willen we de zorg en een thuis bieden die iedere ouder voor zijn kind wenst met als belangrijkste pijlers: liefde, sfeer, aandacht, welzijn, respect en verbondenheid met de omgeving.

Pas dan kun je als ouder de zorg van een kind met een gerust hart overdragen aan anderen. Halte Zomervilla zal zijn als thuis. Ook ’s nachts zal er een deskundige medewerker aanwezig zijn in het pand om de bewoners en logés (ook met hulp van domotica) in de gaten te houden.
Halte Zomervilla wordt zo ingericht dat er voldoende ruimte is te bewegen. De wereld van onze bewoners is vaak kleiner dan die van ‘normaal begaafde’ mensen. Rond de woning zal de plek zijn waar de kwaliteit van leven wordt bepaald. Om die reden willen we in en om de woning mogelijkheden bieden om in- en ontspanning aan te bieden. Zoals een fijne woonkamer, aangepaste tuin (zowel binnen en buiten), snoezelkamer, enzovoort. We zetten diverse hulpmiddelen in om de zorg te optimaliseren; denk aan een innowalk, beleeftafel, CRDL en een hoog-laag bad.

Werkwijze
Uitgangspunt is dat we overdag minimaal één op drie werken en op spitsmomenten minimaal één op twee. Halte Zomervilla zal geleid worden door een meewerkend teamleider, een teamcoördinator. Er wordt gestreefd naar maximale individuele aandacht voor het kind, waardoor inleving in en focus op het kind optimaal is.

Personeel zal vraaggestuurd ingezet worden en bestaan uit zowel vaste medewerkers als flexibele medewerkers. Zij zullen de zorgtaken op zich nemen en direct met de jongeren werken. Iedere jongere krijgt een vaste persoonlijk begeleider. Diegene is verantwoordelijk voor de administratie en rapportage rondom het kind. Ook zal diegene het vaste aanspreekpunt zijn voor de ouders of andere verwanten.

Vrijwilligers zullen ingezet worden als ondersteuning van ons personeel. Hulp bij koken, eten, was en strijk, wandelen, uitstapjes, de tuin is van harte welkom. Halte Zomervilla is erkend leerbedrijf en biedt stageplekken voor leerlingen van SPW, SPH of MMZ.

Halte Zomervilla neemt graag deel aan de maatschappij. Meedoen met de dorpsactiviteiten als de intocht van Sinterklaas, een bezoek brengen aan de markt of een ijsje halen bij de plaatselijke snackbar. We vieren wat we vieren kunnen, de verjaardagen van de kinderen, kerst, sinterklaas en de seizoenen. Hierbij rekening houdend met de geloofsovertuiging en het welbevinden van onze bewoners.

Bewezen concept
Dat deze werkwijze succesvol kan zijn, weten we omdat dezelfde ouders eerder in 2010 het initiatief namen tot de realisatie van een kinderdagcentrum; Zomerkind. Dit centrum ‘draait’ inmiddels naar volle tevredenheid. We zien dat de kinderen ondanks hun beperkingen plezier beleven in de manier waarop er met hen wordt omgegaan. Zij mogen zijn wie ze zijn. Spelenderwijs wordt geprobeerd om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen, omdat dit hen een goed gevoel en meer eigenwaarde geeft. Ook kleine stapjes, zorgen voor groot geluk.

De bestuursleden van Halte Zomervilla waren tevens de initiatiefnemers van stichting Zomerkind. De daar opgebouwde ervaring wordt ingezet om van dit nieuwe initiatief wederom een succes te maken.

De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten is de opvolger van de Bopz. De wetgever heeft ervoor gekozen een aparte wet te maken voor gedwongen zorg aan deze cliënten, ook wel: onvrijwillige zorg. Lees ook de nieuwe klachtenreglementen Wkkgz en WZD.

Concept

Stichting Halte Zomervilla is een wooninitiatief. Ouders van de meest kwetsbare groep kinderen, ernstig meervoudig beperkte kinderen, willen voor hun kinderen een plek waar ze veilig en gelukkig kunnen zijn en waar ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. Om dat te bereiken hebben we meer en beter gekwalificeerd personeel nodig dan in de reguliere zorg. Om dat te kunnen bekostigen werken met een uniek concept.

Financiële en organisatorische uitgangspunten zijn:

  • Het pand van de stichting wordt gekocht en zoveel mogelijk gefinancierd vanuit giften en sponsoring;
  • Dankzij een omgeving met betrokken bewoners en betrokken lokale ondernemers kunnen we in de bouw veel zaken in natura laten sponsoren;
  • Bij aanvang wordt gekeken naar winstgevende verduurzaming. Daarmee bedoelen we dat we energieneutraal worden, daarmee ook kostenneutraal;
  • In de reguliere zorginstellingen gaat naar ons idee veel tijd en geld verloren in de ‘bureaucratie’. Denk aan overbodig papierwerk, afstemmingsmomenten enzovoort. Door een kleine platte organisatie kunnen we efficiënt werken. Kindgericht in plaats van organisatie gestuurd;
  • Alleen personeel dat direct werkt met de kinderen wordt betaald vanuit de WLZ gelden die per kind beschikbaar zijn;
  • Alle andere activiteiten die nodig zijn worden verricht door goed gekwalificeerde vrijwilligers (te denken aan bestuur, raad van toezicht, huishoudelijk werk, administratie, onderhoud van het pand en de tuin enzovoort).

ONS MOTTO:

WISH IT,
DREAM IT,
DO IT