De stichting Zorgstation HW levert zorg aan de kinderen en jongvolwassenen die gebruik willen maken van wonen en/of logeren in het pand van Stichting Zomervilla. Naast het feit dat ouders zelf een kamer kunnen huren bij Stichting Halte Zomervilla, zal ook Stichting Zorgstation HW kamers huren ten behoeve van logeer activiteiten.
Voor de inkoop van zorg maken ouders/ verzorgers afspraken met Stichting Zorgstation HW.
Voor kinderen en jongvolwassenen die komen wonen in Halte Zomervilla geldt dat de huur betaald wordt uit de Wajong-uitkering die jongeren krijgen of uit eigen middelen. De zorg dient betaald te worden vanuit PGB-gelden. Stichting Zorgstation HW biedt zorg op basis van PGB indicaties VG5 en VG8. Ouders bepalen welke zorg er voor hun kind nodig is.

  • Voorzitter: Renée Ruisch
  • Penningmeester: Tine van de Werken
  • Secretaris: Jeanette van Gilst
  • Lid bestuur(HR): Ilse Overbeeke
  • Lid bestuur(Zorg): Miranda vd Brom

Fiscaal nummer: 858702794

Doelstelling
Anders dan in de reguliere zorginstellingen is er bij Zorgstation HW meer aandacht, tijd en kennis zijn om de complexe doelgroep jongeren te begeleiden. Dat kan de stichting bieden dankzij een unieke, platte organisatie, waarin alleen diegenen die met de jongeren werken betaald worden. De taken eromheen (denk aan bestuur, toezicht, onderhoud van het pand, koken, tuinieren, enzovoort), zullen met vrijwilligers worden georganiseerd. Zo kunnen de bijdragen die de jongeren krijgen van het WLZ optimaal voor hen worden ingezet!

Lees hier ons complete beleidsplan

Net als thuis
Bij Zorgstation HW willen we de zorg en een thuis bieden die iedere ouder voor zijn kind wenst met als belangrijkste pijlers: liefde, sfeer, aandacht, welzijn, respect en verbondenheid met de omgeving.

Pas dan kun je als ouder de zorg van een kind met een gerust hart overdragen aan anderen. Zorgstation HW zal zijn als thuis; 24/7 zullen medewerkers aanwezig zijn om de kinderen te begeleiden. Ook ’s nachts zullen deskundige medewerkers aanwezig zijn in het pand om de bewoners en logés (ook met hulp van domotica) in de gaten te houden.
Halte Zomervilla wordt zo ingericht dat er voldoende ruimte is te bewegen. De wereld van onze bewoners is vaak kleiner dan die van ‘normaal begaafde’ mensen. Rond de woning zal de plek zijn waar de kwaliteit van leven wordt bepaald. Om die reden willen we in en om de woning mogelijkheden bieden om in- en ontspanning aan te bieden. Zoals een fijne woonkamer, aangepaste tuin (liefst binnen en buiten), muziekkamer, therapieruimte, snoezelkamer, enz.

Werkwijze
Zorgstation HW zal zijn als thuis. 24 uur per dag zullen medewerkers aanwezig zijn om de kinderen te begeleiden. ’s Nachts is er deskundige zorg aanwezig in het pand die de bewoners en logés met domotica in de gaten houden. Uitgangspunt is dat we overdag minimaal één op drie werken en op spitsmomenten minimaal één op twee. Zorgstation HW zal geleid worden door een meewerkend locatiehoofd. Er wordt gestreefd naar maximale individuele aandacht voor het kind, waardoor inleving in en focus op het kind optimaal is.

Personeel zal vraag gestuurd ingezet worden en bestaan uit zowel vaste medewerkers als flexibele medewerkers. Zij zullen de zorgtaken op zich nemen en direct met de jongeren werken. Iedere jongere krijgt een vaste persoonlijk begeleider. Diegene is verantwoordelijk voor de administratie en rapportage rondom het kind. Ook zal diegene het vaste aanspreekpunt zijn voor de ouders of andere verwanten.

Vrijwilligers zullen ingezet worden als ondersteuning van ons personeel. Hulp bij koken, eten, was en strijk, wandelen, uitstapjes, de tuin is van harte welkom. Wanneer onze woonvoorziening goed draait, willen we bekijken of de voorziening geschikt is voor het bieden van een stageplaats. Wij denken bijvoorbeeld aan opleidingen SPW, SPH of MMZ.